پروژه آواسنتر
پروژه آواسنتر

 

مجتمع تجاری آوا سنتر

حجم پروژه: 400 متر مربع
کارفـرما: آقـای مفخم
آرشیتکت: مهندس رضا دانشمیر
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: اسکای لایت فرم آزاد تک پوسته
محـل پــروژه: تهـران، اقدسـیه