Category image

Semi Unitize

در اين روش ابتدا مولیون‌ها بصورت جداگانه نصب شده و سپس فريم‌های پيش‌ساخته در کارخانه بين مولیون‌ها نصب مي‌گردند.