مقاطع قابل استفاده در این تیپ

کرتین وال یک دیوار غیرباربر است که معمولاً از فریم…