Category image

Turn

متداول ترین نوع پنجره، که عملکرد آن لولایی میباشد . با توجه به استفاده از پروفیل ترموبریک ، تبادل گرمایی در این پنجره ها به حداقل مقدار ممکن می رسد .
در ساخت این نوع پنجره از پروفیل های اختصاصی شرکت کویر استفاده شده است. NC 1200 TR – NC 1250 TR
ضخامت شیشه هایی که در این پنجره استفاده میشود از 6 تا 32 میلی متر متغیر میباشد