Category image

Out Opening

نوعی از پنجره لولایی می باشد ، به بیرون باز می شود . معمولا در نمای بیرونی استفاده می شود و به هنگام بازشدن فضای داخلی را اشغال نمی کند. با توجه به استفاده از پروفیل های ترمو بریک ، تبادلات گرمایی در این محصولات به حداقل می رسد.