Category image

LF

این محصول معمولا به عنوان مکمل محصولات لولایی به کار میرود و کاربرد آن بیشتر برای مکان هایی می باشند که نیاز به تهویه دائمی دارند و تبادل هوا بایدانجام شود .
در ساخت این محصول از پروفیل های NC 1200 – NC 1203 استفاده میشود.
در این محصول از یراق آلات و متعلقاتی از جمله میل زبانه ، مادگی ، راهنما و میل رابط استفاده میشود