اهمیت تیغه پلی‏ آمید در پروفیل ‏های ترمال‏ بریک – آلومینیوم علاوه بر تمام مزایایی که دارد ضریب انتقال حرارتی بالایی دارد که این عامل باعث هدر رفتن انرژی در درب و پنجره های آلومینیوم می شود. آلومینیوم جزو فلزات رسانا می باشد و یکی از پارامترهای مورد ارزیابی در فلزات ضریب انتقال حرارت است که با لاندا نشان داده می شود و واحد آن وات بر متر مربع درجه کلوین می باشد.

 

ضریب حرارت برای آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم برابر با ۲۰۳(w/mk) می باشد. از این رو، در درب و پنجره های آلومینیوم نرمال انتقال انرژی از فریم پنجره ها بسیار زیاد است. در نتیجه لازم اســت علاوه بر اســتفاده از شیشه های دو جداره از فریم های دو جداره آلومینیوم استفاده شود.

 

برای دو جداره کردن درب و پنجره های آلومینیوم از تیغه های پلی آمید استفاده می شود، به این درب و پنجره ها به اصطلاح پنجره آلومینیوم دوجداره ترمال بریک گفته می شــود. در این سیســتم جداره بیرونی پنجره به وســیله تیلغه پلی آمید از جداره داخلی پنجره جدا می شود. این تیغه ها با اســتفاده از ماشــین آلات مخصوص به هر یک از جداره های درونی و بیرونی دوخته شده و یک ســاختار یک پارچــه در پروفیل ایجاد می کنند.

 

استفاده از تیغه های پلی آمید در پروفیل های آلومینیومی تولید پنجره دوجداره رنگین پروفیل کویر، باعث می گردد تا ضریب انتقال حرارت آلومینیوم از ۲۰۳ به میزان زیر ۴ کاهش پیدا می کند. در واقع پلی آمید رسانایی را در آلیاژ آلومینیوم قطع می کند. مشخصات پروفیل و شکل و نحوه قرار گیری پلی امید در تعیین این عدد بسیار مهم می باشد.

 

اهمیت تیغه پلی‏ آمید در پروفیل ‏های ترمال‏ بریک

اهمیت تیغه پلی‏ آمید در پروفیل ‏های ترمال‏ بریک

 

پلی آمید

 

پلی آمید، پلاستیک مهندسی سفت، سخت، و مقاومی است که از نوع تقویت شده ی آن با الیافت شیشه به نسبت ۲۵ درصد، به عنوان عایق حرارتی در درب و پنجره های ترمال بریک استفاده می گردد. تلفیق دو پروفیل آلومینیوم کاملاً مجزا به واسطه یک یا چند تیغه پلی آمید و تبدیل آنها به یک پروفیل، مستلزم این است که ویژگی های تکنیکی و رفتار پلی آمید از سازگاری کامل با فلز آلومینیوم برخوردار باشد. این سازگاری، با تقویت این عایق حرارتی با ۲۵ درصد الیاف شیشه میسر می گردد.

 

پروفیل های آلومینیــوم ترمال بریــک

 

پروفیل های آلومینیــوم ترمال بریــک شرکت رنگین پروفیل کویر در زمســتان از اتلاف حرارت و در تابســتان از اتلاف برودت تا حد زیادی جلوگیری می کنند و در نتیجه باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه تاسیسات زیرســاختی اولیه شــده و به میزان قابل توجهی مانع از آلودگی صوتی می شــوند. همچنین امکان اجرای پنجره های دو رنگ را می دهد و این امکان را مهیا می سازد تا دو لایه بیرونی و داخلی از تنوع رنگ های متنوعی برخوردار شوند.

 

اهمیت تیغه پلی‏ آمید در پروفیل ‏های ترمال‏ بریک

اهمیت تیغه پلی‏ آمید در پروفیل ‏های ترمال‏ بریک

خواص تیغه پلی آمید

 

این تیغه ها یک گزینه بســیار مناســب بــرای دو جداره کردن پروفیل هــای آلومینیومی می باشــند. پلی آمید خواص مکانیکی خود را در حرارت های بالا، در برابر مواد شیمیایی، آب و اشــعه UV حفظ می کند و همچنین قابل بازیافت بوده و جز مواد دوستدار محیط زیست می باشد. بالا بودن استحکام و طول عمر بالا از دیگر مزایای تیغه های پلی آمید می باشد. تیغه های پلی آمید ۶.۶ با ۲۵% فایبرگلاس که ضریب انتقال حرارت آن برابر با ۰.۳ W/M*K می باشد. همچنین اتلاف انرژی از طریق بدنه پنجره آلومینیوم دوجداره را تا حد زیادی کاهش می دهد. تیغه های پلی آمید درجه حرارت ۲۵۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد را تحمل می کند و محدودیتی از نظر دفرمه شدن طی اجرای عملیات رنگ های کــوره ای را نــدارد.

در پروفیل هایی که با تیغه پلی آمید ترمال بریک دوخت شــده اند، دو عامل حائز اهمیت فراوان است. این دو عامل عبارتند از :

 

۱.دوخت صحیح و کامل تیغه پلی آمید: درصورتی که دوخت کامل نباشد تیغه پلی آمید شل شده و ممکن است از برخی نقاط اتصال تیغه پلی آمید با آلومینیوم قطع شود. از این رو، برای تست و حصول اطمینان از دوخت صحیح تیغه پلی آمید از استاندارد EN14024 استفاده شود.

 

۲.مقاومت مکانیکی بازشوها: یکی دیگر از مواردی که در پلی آمیدهای دوخت شده بسیار مهم است، مقاومت مکانیکی لنگه در برابر باز و بسته شدن می باشد که براساس استاندارد EN13126 سنجیده می شود.

 

خطرات استفاده از تیغه های PVC به جای پلی آمید

 

تیغه های PVC قیمت بســیار ارزان تری نســبت به تیغه پلی آمیــد دارند و از لحاظ ظاهری هم به این نوع تیغه شــباهت دارند. اما این سیســتم تیغه ها دو مشکل عمده دارند، اولا اینکه این تیغه ها بیش از ۱۸۰ درجه درجه سانتیگراد را نمی توانند تحمل کنند. این امر امکان انتقال این سیســتم را به کوره ها میسر نمی سازد، چراکه به احتمال زیاد در کوره آب خواهند شــد. مشــکل دوم این تیغه ها دفرمه شدن یا ترک برداشــتن این تیغه ها با نوسانات حرارتی اســت.

 

با توجه به این که دمای بین داخل و خارج خانه دارای نوســان می باشــد (در شرایط کویری این نوســان حتی در طول یک روز هم بسیار بالاســت)، این تیغه ها به احتمال زیاد دفرمه یا ترک برخواهند داشــت و احتمال از بین رفتن اتصال و جدا شــدن مقاطع پروفیل از یکدیگر وجود دارد. با توجه به اینکه وزن بازشو و شیشه به ازای هر متر مربع بیش از ۳۰ کیلو در هر متر مربع می باشــد، بدیهی اســت در صورت افتادن بازشــو، این حادثه کم خطر نخواهد بود.

 

تشخیص پلی آمید pvc

 

برای تشخیص ماهیت پلی آمیدی یا PVC بودن تیغه نیاز به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی نیز ندارد، کافی اســت تیغه را در معرض شــعله مستقیم قرار دهید، ممکن است تیغه مشتعل شــود یا دودی با بوی نایلون ســوخته منتشــر کند، در این صورت تیغه مورد نظر از جنس PVC می باشد، در غیر این صورت به احتمال زیاد تیغه شما پلی آمید می باشد.