برج آرین یکی از پروژه های برتر شرکت رنگین پروفیل کویر واقع در تهران می باشد.