برج آیدا یکی از پروژهای برتر شرکت رنگین پروفیل کویر میباشد