سامان محیط یکی دیگر از مشتریان نامی شرکت رنگین پروفیل کویر می باشد که در سال ١٣٧٢ و متعاقب مصوبه شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به منظور لزوم بهره گیری از توانمندی ها و امکانات ماشین آلاتی موجود بنیاد، سازمان بانک ماشین آلات تشکیل و از همان ابتدا در چارچوب نام بنیاد مسکن و بعضا در قالب تبصره ٢۴ قانون بودجه سنواتی موفق به ورود در پروژه های عمرانی متنوع در سطح کشور گردید.

فراز و نشیب های ٩ ساله سازمان بانک ماشین آلات و نیز لزوم احراز شخصیت حقوقی مستقل به منظور ایجاد هماهنگی با جهت گیری های اقتصادی دولت در واگذاری تصدی گری های امور دولتی به بخش خصوصی و نیز شفاف سازی فعالیت ها، مسئولین وقت بنیاد را بر آن داشت تا نسبت به ثبت حقوقی سازمان بانک ماشین آلات که تا آن زمان به عنوان بخشی از بدنه و در چارچوب یکی از معاونت های بنیاد فعالیت می نمود، اقدام نماید.

مجموعه جدید به عنوان تالی سازمان و با بهره گیری از انتقال سرمایه ها و دارایی های سازمان مذکور در سال ٨١ به عنوان یکی از مجموعه های غیر هرمی بنیاد و تحت نام شــرکت «ســامــان مــحیط» با صددرصد سهام متعلق به بنیاد مسکن ثبت گردید.