پروژه ۲ (۱۶۹۳۰) یکی از پروژه های برتر شرکت رنگین پروفیل کویر