برج شهید خرازی بلوک سی

  برج شهید خرازی بلوک سی۸ ؛رو به اتمام. ‎ [...]