پروفیل آلومینیومی چیست؟

  از نظر لغوی، پروفیل به معنای ثابت بودن مقطع [...]