عنوان پروژه: مجتمع تجاری البرز بل سنتر
موقعیت پروژه: کرج – میدان امام حسین
مساحت نما: ۴۰۰۰ متر مربع
سیستم: کامپوزیت، ویترین ها